COVID pravidlá zápasov v Piešťanoch.

Na základe rozhodnutia vedenia gymnázia sú všetky športové podujatia v telocvični možné usporiadať LEN BEZ DIVÁKOV. Žiadame, aby pri všetkých tréningoch a zápasoch vstupovali do telocvične len účastníci tréningov a zápasov. T.j. môžeme trénovať len bez účasti rodičov a zápasy sú možné len bez divákov ( rodičov ).

Žiadame o rešpektovanie týchto pravidiel.

OPATRENIA PRE NIŽŠIE SÚŤAŽE SZH V SÚVISLOSTI S COVID-19

 

Tréning družstiev

1) Testovanie

– Maximálny počet osôb v hale v prípade tréningov podľa toho, či sú všetky osoby KZ, OTP alebo Z:

XXX Monitoring Stupeň

ostražitosti

1. stupeň

ohrozenia

2. stupeň

ohrozenia

3. stupeň

ohrozenia

KZ Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu
OTP Bez limitu 200 os. 75 os. 50 os. Zakázané
Z 100 os. 50 os. 10 os. 6 os. Zakázané

– V prípade, že sa jedná o osoby so štatútom Z v 1., 2. a 3 stupni ohrozenia, tak je klub povinný viesť zoznam účastníkov po dobu 2 týždňov.

Vysvetlivky:

Osoby so štatútom KZ sú osoby, ktoré sú plne zaočkované. 
Osoby so štatútom OTP sú osoby, ktoré majú splnenú aspoň jednu s nižšie uvedených bodov: 
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, 
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, 
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v 
intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID- 19, alebo 
d) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na 
ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR 
alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, 
alebo 
e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. f) osoba do 12 rokov veku. 
Osoby so štatútom Z sú osoby, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky. 

2) V prípade výskytu pozitívneho testu člena družstva je klub povinný bezodkladne písomne informovať o skutočnosti riadiaci orgán súťaže, kde družstvo štartuje.

 

Opatrenia pred, počas a po zápase

3) Testovanie

a) Zápasy alebo sa môžu odohrať vo všetkých vekových kategóriách na základe nižšie uvedenej potreby testovania. Testovanie športovcov sa určuje podľa toho v akom okrese sa nachádza športovisko:

o Ak sa športovisko nachádza v monitoringu 
Bez potreby testovania (max. počet športovcov 100) 
S potrebou testovania (bez obmedzenia športovcov) 
o Ak sa športovisko nachádza v stupni ostražitosti 
Bez potreby testovania (max. počet športovcov 50), alebo 
S potrebou testovania (max. počet športovcov 200) 
o Ak sa športovisko nachádza v 1. stupni ohrozenia 
S potrebou testovania (max. počet športovcov 75) 
o Ak sa športovisko nachádza v 2. stupni ohrozenia 
S potrebou testovania (max. počet športovcov 50) 
o Ak sa športovisko nachádza v 3. stupni ohrozenia 
Len plne zaočkované osoby 

Vysvetlivky:

Potrebou testovania sa rozumie splnenie aspoň jedného z nasledujúcich bodov: 
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 
COVID-19 s dvojdávkovou schémou, 
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 
COVID-19 s jednodávkovou schémou, 
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 
COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v 
intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID- 19, alebo 
d) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie 
COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu 
alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo 
e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. 
f) osoba do 12 rokov veku. 

b) V prípade, že si podujatie (zápas) vyžaduje preukázanie sa o štatúte OTP alebo KZ, je hlavný usporiadateľ povinný vykonať túto kontrolu a v prípade zistenia nedostatkov (nepredloženie požadovanej dokumentácie) informuje o tejto skutočnosti rozhodcov, ktorí danú osobu, resp. osoby nepripustia k zápasu.

4) Príjazd družstiev do športovej haly

a) Príjazd družstiev viacerými autobusmi / autami, tak aby bol zachovaný primeraný rozostup hráčov/-čok, resp. členov realizačných tímov alebo využitie prekrytia dýchacích ciest rúškom. Tímový autobus musí byť vydezinfikovaný pred príchodom hráčov/-čok.

b) Oddelený príchod družstiev / zabezpečiť dostatočný časový rozostup.

a) V závislosti od konkrétnej ŠH zabezpečiť rozdielne cesty do šatní pre obe družstvá.

5) Predzápasová rozcvička a vstup družstiev na hraciu plochu

a) Časovo prispôsobená možnostiam.

b) Predchádzanie súčasnému použitiu a vstupu do šatní pre hráčov/-ky oboch družstiev

c) Oddelený vstup tímov na hraciu plochu / bez stretnutia v spoločných priestorov ŠH.

6) Hracia plocha

a) Na hracej ploche iba družstvá a rozhodcovia (výnimka v prípade TV, zdravotníckeho tímu, delegáta, časomerača, zapisovateľa, hlásateľa, utieračov palubovky – avšak títo musia mať rúška).

7) Odjazd družstiev

a) Odjazd družstiev (čas a miesto) oddelený, podobne ako pri príjazde.

 

Diváci počas zápasu

1) Maximálny počet divákov v hale a maximálne percento obsadenosti haly, podľa toho, či majú všetci diváci štatút KZ, OTP alebo Z:

XXX Monitoring Stupeň

ostražitosti

1. stupeň

ohrozenia

2. stupeň

ohrozenia

3. stupeň

ohrozenia

KZ Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu 100 os.
OTP 5000 os.

50% státie

75% sedenie

500 os.

25% sedenie

150 os.

25% kapacity

50 os.

25% kapacity

Zakázané
Z 1000 os.

50% státie

75% sedenie

100 os.

25% sedenie

Zakázané Zakázané Zakázané

V prípade, že sa jedná o osoby so štatútom OTP v 1., 2. a 3 stupni ohrozenia, tak je klub povinný viesť zoznam divákov s telefonickým alebo e-mailovým kontaktom po dobu 2 týždňov.

Vysvetlivky:

Osoby so štatútom KZ sú osoby, ktoré sú plne zaočkované. 
Osoby so štatútom OTP sú osoby, ktoré majú splnenú aspoň jednu s nižšie uvedených bodov: 
g) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, 
h) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, 
i) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID 
19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID- 19, alebo 
j) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na 
ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR 
alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, 
alebo 
k) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. l) osoba do 12 rokov veku. 
Osoby so štatútom Z sú osoby, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky. 

Príklad:

Okres, kde sa hrá zápas je v 1. stupni ohrozenia. Klub si môže vybrať či do haly pustí len divákov, ktorí majú štatút KZ (plne zaočkovaní) – počet divákov nie je limitovaný alebo len divákov, ktorí majú štatút OTP (viď. Vysvetlivky) – v tomto prípade je počet divákov stanovený na 150. Klub si vyberie, že do haly pustí len divákov so štatútom KZ. Na vstup do haly dá oznam, že diváci môžu byť len plne

zaočkované osoby. Následne pri vstupe do haly musí klub zabezpečiť organizátora, ktorí sa bude ústne pýtať, či je daná osoba plne zaočkovaná a má pri sebe doklad o danej skutočnosti v prípade kontroly.

2) pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sú diváci povinní dodržiavať rozostup 2 metre medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

3) zabezpečiť dostatočný počet organizátorov za účelom dohľadu nad dodržiavaním preventívnych opatrení

4) priestor pre divákov musí byť rozdelený do sektorov, ktoré majú kapacitu maximálne 1000 divákov

5) v prípade kapacity hľadiska nepresahujúcej 50%, je organizátor povinný zabezpečiť sedenie na hromadnompodujatí v každom druhom rade,

6) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o skutočnosti, či organizátor umožňuje vstup na hromadné podujatie:

a) aj iným osobám ako osobám v režime OTP, (štatút Z)

b) výlučne osobám v režime OTP, alebo (štatút OTP)

c) výlučne plne očkovaným osobám. (štatút KZ)

7) organizátor musí byť vkaždej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

 

Organizátor počas zápasu

Organizátor je povinný zabezpečiť:

a) vykonávanie častej dezinfekcie priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov, 
b) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 
c) pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 
d) pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii, 
e) na viditeľnom mieste oznam s informáciami: 

I. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a

opustiť miesto hromadného podujatia,

II. zákaz podávania rúk,

f) dostatočné vetranie priestorov, 
g) kontrolovať dodržiavanie protipandemických opatrení 
h) v prípade potreby postupovať v zmysle opatrení v bode 3 – Testovanie.